Pitkälänvuoren Tuulivoima Oy:n hallituksen jäsen ja maanomistaja Timo Koljonen (oikealla) esitteli huhtikuussa toisen maanomistaja Hanna Hautamäen kanssa suunniteltujen tuulivoimaloiden sijaintipaikkoja elinvoimapäällikkö Arto Kummalalle ja kunnanjohtaja Mikko Latvalalle (ei kuvassa).

 

 

Tuulivoimakaava nähtäville vielä kaksi kertaa

 

Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston kaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arvioinnin selostus ovat tulossa nähtäville loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä kaavaluonnos on tekeillä ja se on tarkoitus saada kunnanhallituksen käsiteltäväksi syys-marraskuun aikana.

– Maalis-huhtikuussahan oli nähtävillä hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Siihen sai esittää mielipiteitä ja viranomaisilta pyydettiin lausuntoja. Nyt kaavaluonnosta tehtäessä otetaan huomioon saatuja mielipiteitä, aluearkkitehti Päivi Muhonen kertoo.

– Kun kaavaluonnos saadaan valmiiksi, kunnanhallitus käsittelee sen ja asettaa sen nähtäville 30 vuorokaudeksi. Samaan aikaan nähtäville tulee myös ympäristövaikutusten arvioinnin selostus. Nähtävilläoloaikana on tarkoitus pitää yleisötilaisuus, sitä ei vielä osaa sanoa, joudutaanko se koronan takia toteuttamaan etänä, Muhonen sanoo.

Kaavaluonnos pitää sisällään kaavakartan, johon suunnitellut tuulimyllyjen paikat on merkitty. Kaavaluonnoksesta pyydetään myös viranomaislausunnot ja kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa omat mielipiteensä.

– Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella kaavaluonnoksesta muokataan kaavaehdotus, joka tulee vielä nähtäville, myös 30 vuorokaudeksi, ja siitäkin saa jättää muistutuksia, eli kuntalaisilla on kaavan laatimisen yhteydessä yhteensä kolme mahdollisuutta mielipiteidensä esittämiseen. Kaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi tammi-helmikuussa, Muhonen kertoo.

 

Päätösvalta valtuustolla

 

Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen käsittelee ja asettaa nähtäville kunnanhallitus, lopullisesti kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

– Pitkälänvuoren kaava olisi tarkoitus saada hyväksyttyä ensi vuoden maaliskuussa. Kaavaehdotukseen tehdään vielä muutoksia palautteen perusteella ja kaava annetaan ensin kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Lopullisesti kaavan hyväksyy tai hylkää Petäjäveden kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston päätöksestä voi vielä valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Muhonen selvittää.

– Ympäristövaikutusten arviointi päättyy luonnosvaiheeseen. Keski-Suomen Ely-keskus laatii luonnosvaiheen jälkeen yhteenvetona kokoavan lausunnon, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen sekä hankkeen merkittäviin vaikutuksiin. Tämä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä huomioidaan kaavaehdotusvaiheessa. Päätelmä on laadittu aiemmin nähtävillä olleen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä ELY-keskuksen oman lisätarkastelun pohjalta.

 

Laajat luontoselvitykset

 

Petäjäveden kunnan ympäristösihteerin Niina Koivulan mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tehdään laajat luontoselvitykset, mukana on muun muassa linnustoselvitys. – Alueen luontoarvot katsotaan aika tarkasti. Ympäristön ja luonnonsuojelun kannalta uskon, että prosessi on riittävän tarkka. Ympäristövaikutusten arvioinnissa reagoidaan, jos tuulimyllyjen katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristölle ja luonnolle, Niina Koivula sanoo.

– Asuinympäristön osalta taas lainsäädännössä on annettu melutasolle raja-arvot, mitä ei saa ylittää. Raja-arvoissa pysyminen on edellytys kaavan toteutumiselle.

 

Keuruun puolellakin tuulivoimasuunnitelmia

 

Keuruun kaakkoiskulmalla eli lähellä Petäjäveden rajaa Pengerjoen suunnalla on kartoitettu maanomistajien kiinnostusta tuulivoimaan. Liikkeellä on kaksi eri toimijaa, ja toinen toimijoista on katsellut alueita Keuruun lisäksi myös Petäjäveden ja Multian puolelta. Tuulimyllyjä haluttaisiin lähinnä entisille turvetuotantoalueille ja niiden reuna-alueille.

Keuruun kaavoitusjohtajan Timo Määtän mukaan hankkeet ovat vielä hyvin alkuvaiheessa.

– Tilanne selkiytyy syksyn aikana, Määttä toteaa. – TL

 

Elinvoimapäällikkö Arto Kummala, Pitkälänvuoren Tuulivoima Oy:n Timo Koljonen, maanomistaja Hanna Hautamäki ja kunnanjohtaja Mikko Latvala tutkivat paikan päällä huhtikuussa suunniteltujen tuulivoimaloiden sijaintia kartalla.