Petäjäveden kunta tiedottaa: Petäjäveden kunnanhallituksen 21.6.2021 päätöksiä

Perusturvajohtajaksi Raija Harju-Kivinen ja tekniseksi johtajaksi Mika Kyrö

 

 

Perusturvajohtajan ja teknisen johtajan viran täyttämiset

Kunnanhallitus teki valintapäätökset sekä perusturvajohtajan että teknisen johtajan virkoihin. Perusturvajohtajan virkaan valittiin Raija Harju-Kivinen ja teknisen johtajan virkaan valittiin Mika Kyrö. Raija Harju-Kivisen vahvuuksiksi perusturvajohtajan virkaan kunnanhallitus totesi laaja-alaisen kokemus kehittämistehtävistä ja näkemyksen kunnan perusturvajohtajan tehtäväalueesta ja kunnallishallinnosta sekä tehtävään soveltuvan koulutuksen. Mika Kyrön vahvuuksina kunnanhallitus näki laaja-alainen kokemuksen ja näkemyksen kunnan teknisen johtajan tehtäväalueesta ja kunnallishallinnosta, tehtävään soveltuvan koulutuksen, esimieskokemuksen sekä työyhteisöön ja työtehtävään hyvin istuvan persoonan.

Johtajat aloittavat tehtävissään elo-syyskuun aikana erikseen sovittavana ajankohtana.

Lisäksi kunnanhallitus valitsi teknisen johtajan virkaan varalle Jussi Sorvarin. Perusturvajohtajan virkaan ei valittu varalle ketään.

Perusturvajohtajan virkaan jätettiin yhteensä 17 hakemusta, joista 14 hakijaa täytti viran kelpoisuusehdot ja 2 hakijaa täytti ehdollisesti viran kelpoisuusehdot. Teknisen johtajan virkaan jätettiin yhteensä 15 hakemusta ja kaikki hakijat täyttivät viran kelpoisuusehdot. Yksi hakija peruutti hakemuksensa viran hakuajan päättymiseen jälkeen. Kunnanhallituksen nimeämät valintatyöryhmät ovat valmistelleet valintoja ja haastatelleet hakijat virkoihin. Perusturvajohtajan virkaan haastateltiin yhteensä kuusi henkilöä ja teknisen johtajan virkaan neljä henkilöä. Haastattelujen jälkeen kunnanhallitus päätti lähettää molempien virkojen kärkihakijat soveltuvuusarviointeihin. Kärkihakijat olivat perusturvajohtajan viran osalta Raija Harju-Kivinen ja Terhi Kallio, teknisen johtajan osalta Mika Kyrö ja Jussi Sorvari. Lisäksi kunnanhallitus kuuli kokouksessaan 7.6.2021 lyhyesti molempien virkojen kahta kärkihakijaa.

 

Petäjäveden kunnan lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä vuodelle 2022

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt kokouksessaan 25.5.2021 lähettää vuoden 2022 talousarvioesityksen kuntiin lausunnolle. Kunnilta pyydetään lausunnot talousarvioesityksestä 20.8.2021 mennessä. Kunnanhallitus päätti antaa Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioesityksestä seuraavan lausunnon:

Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvion kuntien maksuosuuksien kasvu on melko maltillinen, mutta ylittää kuntien aiempina vuosina esittämän kustannusnousun tason (2 %). Kustannusten nousun tason tulee olla linjassa Keski-Suomen kuntien talousarvioraamien kanssa. Petäjäveden kunta edellyttää edelleen, että pelastuslaitos kiinnittää erityistä huomiota kustannustehokkuuteen ja toimintamenojen kehitykseen. Kustannustason ja maksuosuuksien tulee vastata jäsenkuntien maksukykyä ja toimintamenojen kasvu on pysäytettävä.

Petäjäveden kunnan osalta esitetty maksuosuuden nousu 0,96 % on hyväksyttävällä tasolla. Petäjäveden kunta pitää hyvänä asiana, että läntisen sektorin pelastustoiminnan ja ensihoidon tasoon ja volyymiin ei ole esitetty supistuksia vuodelle 2022, vaan se säilyy talousarvioesityksen mukaan aiempien vuosien tasolla.

 

Työterveyshuollon sopimuksen optiovuoden käyttö

Petäjäveden kunnan henkilöstön työterveyspalvelujen hankinta on kilpailutettu vuoden 2018 aikana yhdessä Konneveden kunnan ja Toivakan kuntien kanssa. Kilpailutuksen mukaiset työterveyshuoltopalvelut kattavat niin sanotun ennalta ehkäisevän eli lakisääteisen työterveyshuollon sekä työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Kilpailutuksen pohjalta työterveyshuollon palvelujen tuottajaksi on valittu Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Sopimuskausi on 3 vuotta, minkä lisäksi sopimuksessa on mahdollisuus 1 vuoden optiokaudeksi. Optiovuoden käytöstä on ilmoitettava 30.8.2021 mennessä.

Kunnanhallitus päätti käyttää työterveyshuoltopalveluiden tuottamisen sopimuksen optiovuoden vuodelle 2022. Työterveyshuollon vaikuttava ja kustannustehokas järjestäminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä ja prosessin kehittämistä työterveyshuollon palvelujen tuottajan kanssa. Optiovuoden käyttö on täten hyvin perusteltua. Lisäksi optiovuoden käytöllä voidaan paremmin varautua mahdolliseen sote-uudistukseen ja sen vaikutuksiin kunnan henkilöstömäärään. Optiovuoden käyttämisen myötä työterveyshuollon palvelujen tuottaminen tulee kilpailuttaa vuoden 2022 aikana, jolloin sote-uudistuksen eteneminen on tiedossa.

 

Täyttöluvat ja nimikemuutos

Kunnanhallitus hyväksyi kokin toimen täyttöluvan 1.9.2021 alkaen sekä päätti varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävän muuttamisesta varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi 1.8.2021 alkaen ja myönsi tehtävälle täyttöluvan.

 

Petäjäveden kunnan konserniohje 1.9.2021

Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen. Konserniohjeen päivitys on valmisteltu ulkopuolisen omistajaohjauksen tuloksellisuuden arvioinnin tulosten perusteella. Ulkopuolinen arviointi on toteutettu kevään 2021 aikana hallintosäännön mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti esittää konserniohjeen päivitystä valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 9.8.2021.

 

Toimielinten ja edustajien vaalit

Kunnanhallitus teki kokouksessaan ehdotukset uudelle valtuustolle uusien toimielinten jäsenten ja edustajien vaaleista. Toimielinten jäsenet ja edustajat nimetään uuden valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa 9.8.2021. Lisäksi kunnanhallitus teki esitykset valtuuston koollekutsumistavasta ja pöytäkirjojen nähtävillä pidosta sekä hyväksyi alustavan kokousaikataulun syyskaudelle.