Petäjäveden kunta tiedottaa: Kunnanhallituksen 26.4.2021 päätöksiä

 

 

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

Petäjäveden kunnan osavuosikatsauksien raportointiaikataulun muutoksen myötä osavuosikatsaukset raportoidaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista valtakunnallisen automaattisen talousraportoinnin aikataulua mukaillen. Maaliskuun raportointi on valmistunut ja käsitelty lautakunnissa.

Kunnan oma toiminta ja käyttötalous ovat toteutumassa pääosin suunnitellun mukaisesti. Muutoksia on tullut erityisesti verotuloennusteeseen ja valtionosuuksiin. Verotulot ovat kertyneet talousarviota paremmin toteuman ollessa 29,2 %. Tammikuussa päivittyneen veroennustekehikon mukaisesti lisäys koko vuodelle on n. 290.000 euroa talousarvioon verrattuna. Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät yhä koronavirukseen, rokotusten etenemiseen ja sen vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti, mutta valtionosuuksia on päivitetyn ennakkotiedon mukaisesti kertymässä n. 176.000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien määriin voi tulla vielä vuoden kuluessa tarkennuksia koronapandemiasta johtuen.

Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarviossa arvioidusti toteuman ollessa 24,0 %. Henkilöstökulut ovat vielä tällä hetkellä hieman talousarviossa arvioitua alhaisemmat, sillä talousarviossa on varaus palkankorotuksiin, jotka tulevat voimaan 1.4.2021 (yleiskorotus 1 % ja järjestelyerä 0,8 %). Palvelujen ostot ovat kertyneet talousarviossa arvioidun mukaisina, mutta epävarmuuksia liittyy erityisesti terveydenhuollon kustannuksiin. Toimintatuottojen kertymisessä on viivettä ja joidenkin toimialojen osalta toimintatuotoissa on tammi-/helmikuun tilanne. Toimintatuottojen toteuma on 22,2 %. Toimialojen omien arvioiden mukaisesti toimintatuotot ovat kuitenkin kertymässä pääasiassa talousarvion mukaisesti.

Talous on maaliskuun lopussa noin 658.000 euroa ylijäämäinen, kun alkuperäinen talousarvio oli -704.950 euroa alijäämäinen. Osavuosikatsauksen tiedoista laaditun tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos olisi noin -500.000 euroa alijäämäinen. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä tässä vaiheessa vuotta paljon epävarmuuksia.

Kunnanhallitus hyväksyi osavuosikatsauksen ja lähetti sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 3.5.2021.

 

 

Petäjäveden ja Multian kuntien välinen yhteistyösopimus lupalautakunnasta.

Petäjäveden ja Multian kunnat ovat neuvotelleet lupalautakuntien yhdistämisestä ja neuvottelujen pohjalta on valmisteltu sopimus lupalautakuntayhteistyöstä. Sopimuksen tarkoituksena on sopia lupalautakunnan järjestämisestä Multian ja Petäjäveden kuntien välillä. Lupalautakunta on sopijakuntien rakennusvalvontaviranomainen ja ympäristönsuojeluviranomainen.

Valmistellussa mallissa lupalautakunnassa on yhteensä kuusi jäsentä. Sopijakuntien valtuustot nimeävät lautakuntien jäsenet seuraavasti: Petäjäveden kunta 3 varsinaista ja 3 varajäsentä, Multian kunta 3 varsinaista ja 3 varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat eri kunnista. Puheenjohtaja vaihtuu valtuustokausittain. Ensimmäisenä valtuustokautena puheenjohtaja tulee Petäjäveden kunnasta. Lautakunta toimii Petäjäveden kunnan organisaatiossa. Lupalautakunnan toiminnasta aiheutuvat kokouskustannukset jaetaan kuntien kesken 50%/50%.

Kunnanhallitus päätti esittää lupalautakuntayhteistyön aloittamista 1.8.2021 alkaen. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 3.5.2021. Yhteistyön käynnistyminen vaatii myönteisen päätöksen asiaan myös Multian kunnassa.

 

 

Palvelualuejohtajien palkkatason tarkistus

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 12.4.2021 92 § kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020-2021 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaisesta paikallisen järjestelyerän jakamisesta. Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa ja verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Palvelualuejohtajien palkkausta ei olla huomioimassa paikallisessa järjestelyerässä. Heidänkin palkkaustaan suhteessa muuhun organisaatioon on kuitenkin syytä tarkastella säännöllisesti. Tarkastelu on nyt ajankohtaista sekä järjestelyerästä että teknisen johtajan ja perusturvajohtajan hakuprosesseista johtuen.

Palvelualuejohtajien palkkataso 1.4.2021 yleiskorotuksen jälkeen (Palkat ovat kokonaispalkkoja euroa/kk):

Sivistystoimenjohtaja 5817,01

Tekninen johtaja 5000,00 (hakuilmoitukseen määritelty palkka)

Perusturvajohtaja 5000,00 (hakuilmoitukseen määritelty palkka)

Hallintojohtaja 4934,99

Sivistystoimenjohtajan palkassa ei ole korotustarvetta. Teknisen johtajan ja perusturvajohtajan palkat on määritelty sopivalle tasolle hakuilmoituksia varten. Hallintojohtajan palkkaus ei ole täysin linjassa muiden palkkojen kanssa. Hallintojohtaja ei ole varsinaisesti muiden palvelualuejohtajien esimies, mutta hän toimii kunnanjohtajan sijaisena. Lisäksi hallintojohtajalla on kokonaisuudessaan merkittävä vastuu mm. kunnan taloudesta, henkilöstöhallinnosta sekä palkka-asioista. Näistä syistä hallintojohtajan palkkaa on syytä tarkistaa sopivalle tasolle.

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa palvelualuejohtajien palkkatason ja lisäksi kunnanhallitus päätti tarkistaa hallintojohtajan palkkauksen sopivalle tasolle suhteessa muihin toimialajohtajiin. Hallintojohtajan kokonaispalkaksi määriteltiin 1.5.2021 alkaen 5200 euroa kuussa.

 

 

Maanvuokraussopimus Vapo Oy

Petäjäveden kunta on tehnyt turvesuosopimuksen Vapo Oy:n kanssa vuonna 1981. Sopimuksen määräaikaisuus päättyy 31.12.2021. Vapo Oy on esittänyt jatkosopimusta ajalle 1.1.2022-31.12.2041.

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun siten, että sopimus päivitetään kaikilta osin.

 

 

Teknisen johtajan tehtävien järjestäminen

Tekninen johtaja on irtisanoutunut siten, että virkasuhde päättyy 30.4.2021. Kunnanhallitus päätti, että teknisen johtajan viran sijaisjärjestelyt hoidetaan seuraavasti ajalla 1.5.-31.7.2021 tai kunnes uusi tekninen johtaja aloittaa:

Kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäki toimii oman tehtävänsä ohella vt. teknisenä johtajana. Riihimäki siirretään määräaikaisesti työskentelemään kokonaistyöajassa ja hänelle maksetaan teknisen johtajan hakuilmoituksessa määritelty kokonaispalkka. Kunnanjohtaja Mikko Latvalalle siirretään osa teknisen johtajan tehtävistä. Kunnanjohtaja vastaa ruoka- ja siivouspalveluista sekä kaavoitukseen ja tontteihin liittyvistä asioista. Lisäksi kunnanjohtaja toimii palvelualueen laskujen hyväksyjänä niiltä osin, kuin ne tällä hetkellä kuuluvat tekniselle johtajalle. Lisäksi yksittäisiä tehtäviä jaetaan tarpeen mukaan muun henkilöstön kesken.

Teknisen johtajan virka on parhaillaan haettavana. Haku päättyy 30.4.2021 klo 12.00.

 

 

Koulukiusaamista koskeva haaste Suomen kunnille

Raahen kaupunginvaltuusto on käynnistänyt haastekampanjan koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi. Raahen kaupunginvaltuusto haastaa kaikki Suomen kuntien kunnanvaltuustot kunkin kunnan asukkaineen mukaan kampanjaan.

Raahen kaupunginvaltuusto toteaa, että koulukiusaamisessa on aina kyse vakavasta asiasta ja se vakavimmissa tapauksissa täyttää rikoksen tunnusmerkit. Eri tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti noin 10-15 %:ia lapsista ja nuorista. Raahen kaupunginvaltuusto haluaa olla mukana rakentamassa turvallista ja välittävää koulua sekä samalla olla punomassa läpi Suomen ulottuvaa turvaverkkoa, ettei kukaan lapsi tai nuori joutuisi koulukiusaamisen tai kouluväkivallan uhriksi.

Raahen kaupunginvaltuusto päätti valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä.

Petäjäveden kunnanhallitus päätti esittää, että kunnanvaltuusto ottaa Raahen kaupunginvaltuuston koulukiusaamista koskevan haasteen vastaan. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 3.5.2021.