Petäjäveden kunta tiedottaa Petäjäveden kunnanhallituksen 29.3.2021 päätöksiä

 

Tilinpäätös 2020

Petäjäveden kunnan vuoden 2020 tilinpäätös on 760.000 euroa ylijäämäinen. Tuloksen takana ovat valtion mittavat koronatuet, harkinnanvarainen valtionosuus, ennakoitua parempi verokertymä sekä talouden tasapainotustoimenpiteet. Tilinpäätös vahvistaa kunnan taseen ylijäämää usean alijäämäisen vuoden jälkeen. Tilinpäätöstiedote on luettavissa kunnan verkkosivuilla.

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja saattaa sen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunnan talouden pysyvän tasapainon saavuttamiseksi kunnan talouden tasapainottamisen tavoitteista päätetään seuraavaa:

  1. Vuoden 2021 talousarvio laadittiin alijäämäisenä ja taloudenhoidossa tulee noudattaa tiukkaa säästäväisyyttä siten, että talous saadaan pysyvään tasapainoon suunnitelmavuosien aikana. Poikkeamiin talousarviosta on puututtava heti ja raportoitava kuukausittain lautakunnille ja kunnanhallitukselle, jotta säästötoimiin voidaan ryhtyä heti. Osavuosikatsaukset vuonna 2021 laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista. Kunnanhallitus voi antaa lisäohjeita talouden seurannasta.
  2. Osavuosikatsauksissa tulee esittää, mihin toimenpiteisiin palvelualueet ovat ryhtyneet talousarvioon kirjattujen tehostamistoimenpiteiden toteutumisen osalta.
  3. Vuoden 2022 talousarvion raami laaditaan siten, että talouden tasapaino voidaan saavuttaa talouden tasapainotusohjelman mukaisesti.
  4. Talouden tasapainotusohjelma päivitetään kevään 2021 aikana.

Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 31.5.2021.

 

Henkilöstökertomus 2020

Vuoden 2020 henkilöstökertomus on valmistunut. Henkilöstökertomuksen tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. poikkileikkaustilanteen mukaan. Henkilöstöraportti valmistellaan ja käsitellään samanaikaisesti tilinpäätöksen kanssa.

Vuoden 2020 aikana henkilöstöasioiden kehittämisen toimenpiteet ovat muodostuneet mm. seuraavista:

-Säännölliset työpaikkakokoukset, yt-toimikunnan kokoukset, esimiestapaamiset, hr-työryhmä
-Kehityskeskustelut käyty n. 80 %:sesti vakinaisen henkilöstön osalta
-Koko henkilöstön yhteiset tilaisuudet: hyvinvointiluento, infotilaisuudet (etänä)
-Säännöllinen henkilöstökirjekäytäntö
-Sisäisen viestinnän intran kehittäminen ja sähköinen perehdytysmateriaali
-Koulutussuunnitelma päivitetty vuosittain, seurantaa kehitetään
-Säännölliset työpaikkakäynnit yhdessä työterveyshuollon kanssa, työterveyshuoltoyhteistyö
-Ohjelmistojen käyttöönotot: työkyvyn tuen sovellus, työturvallisuusohjelmisto
-Varhaisen tuen mallin ja korvaavan työn mallin jalkautus
-Henkilöstöetuna hyvinvointi- ja kulttuuripalvelusetelit
-Kunnan yhteisen TYHY-ryhmän toiminnan vakiinnuttaminen
-TYHY-vuosikello ja työyhteisötaitojen teemojen läpikäynti
-Työn imua työtä tuunaamalla tutkimushankkeeseen osallistuminen: alustavat tulokset ja infotilaisuudet
-Esimiesten koulutus
-Yhteiset ohjeistukset ja periaatteet

Petäjäveden kunnan henkilöstön määrä oli 31.12.2020 poikkileikkaustilanteessa yhteensä 291 työntekijää, joka on neljä henkilöä vähemmän kuin vuonna 2019. Vakinaisten määrä on vuoden takaisesta tilanteesta vähentynyt viidellä ja vastaavasti määräaikaisten määrä lisääntynyt yhdellä. Uusia vakituisia tehtäviä on vuoden 2020 aikana täytetty kaksi: sosiaalityöntekijä ja elinvoimapäällikkö, joka on yhteinen Multian kunnan kanssa. Vastaavasti laskentasihteerin, vanhuspalvelujohtajan ja alakoulujen koulusihteerin tehtävät on jätetty täyttämättä ja jaettu sisäisin järjestelyin.

Miesten osuus kunnan työntekijöistä on 15,1 %. Kokoaikaisessa työssä kunnan työntekijöistä on 94,9 %. Kunnan työntekijöiden keski-ikä on noussut edellisvuodesta ollen 47 v 11 kk. Kouluttautumiseen, opintomatkoihin ym. käytettiin eri toimialoilla laskennallisesti n. 359 euroa/vakinainen työntekijä. Koulutusmäärärahoja jäi käyttämättä osin koronapandemiasta johtuen, lisäksi samasta syystä säästöjä kertyi myös matka- ja majoituskuluissa.

Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt vuoden takaisesta. Sairauspoissaolojen syynä on edelleen erityisesti tules-vaivat sekä mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Koko vuoden 2020 terveysprosentti on 50, eli 50 %:lla koko kunnan työntekijöistä ei ollut sairauteen liittyviä poissaoloja vuoden aikana. Keskimäärin terveysprosentti eri työnantajilla on n. 40-60 %.

Kunnanhallitus esittää henkilöstökertomuksen hyväksyttäväksi tilinpäätöksen yhteydessä. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 31.5.2021.

 

Valtuustoaloite mielenterveyden ea-koulutuksesta Petäjäveden kouluihin

Nina Hirsiaho, Erkki Ruuska ja 19 muuta valtuutettua tai varavaltuutettua jättivät valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että jokaisessa Petäjäveden koulussa toteutetaan oppilaille ja opettajille mielellään kahden koulupäivän mittainen mielenterveyden ea-koulutus. Koulutus sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen sekä oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Aloitteen mukaan koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan avulla. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta hekin saavat lisää välineitä ja tuoretta tietoa mielenterveystaitojen edistämiseen sekä oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen. Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut edellyttävät, että Petäjävesi tuo jokaiseen kouluun tiiviin, mutta kattavan mielenterveyden ensiapukurssin.

Kunnanhallitus päätti pyytää hyvinvointilautakunnalta selvitystä aloitteen tarkoittamista toimenpiteistä 12.5.2021 mennessä.

 

Vuoden 2021 kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, väliaikaisten varajäsenien nimeäminen keskusvaalilautakuntaan sekä vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen ja vaalien ulkomainonta

Kuntavaalien vaalipäivän siirtymisen takia kunnanhallitus käsitteli osin uudestaan kuntavaalien järjestelyihin liittyviä asioita. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja ennakkoäänestysaika on kotimaassa 26.5.-8.6.2021.

Kunnanhallitus päätti yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Kulttuurikeskus Miilun liikuntasali (Miilutie 4, 41900 Petäjävesi) ja ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

keskiviikko-perjantai 26.-28.5.2021 kello 9.00-17.00

lauantai-sunnuntai 29.-30.5.2021 kello 11.00-14.00

maanantai-perjantai 31.5.-4.6.2021 kello 9.00-17.00

lauantai-sunnuntai 5.-6.6.2021 kello 11.00-14.00

maanantai-tiistai 7.-8.6.2021 kello 9.00-18.00

Petäjäkoti määrättiin ennakkoäänestyspaikkana toimivaksi laitokseksi.

Vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikoiksi määrättiin Kirkonkylän äänestysalueella Kulttuurikeskus Miilun liikuntasali sekä Kintauden äänestysalueella Kintauden koulu (Museotie 1, 41920 Kintaus).

Kunnanhallitus nimesi keskusvaalilautakunnalle kolme väliaikaista varajäsentä kuntavaalien suorittamisen ajaksi sekä vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vaalien ulkomainonta aloitetaan Petäjävedellä suosituksen mukaisesti viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 19.5.2021.

 

Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset koronatilanteessa ja niiden vaikutukset kunnan palveluihin sekä kunnanviraston sulkuaika kesällä 2021

Koronarajoitukset ja suositukset jatkuvat Petäjävedellä ennallaan. Koronatilanne on kunnassa edelleen rauhallinen, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Tämän vuoksi voimassa olevien suositusten ja rajoitusten noudattaminen on erittäin tärkeää. Petäjäveden koronatilannetta seurataan jatkuvasti ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan tarvittaessa nopeasti.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen voimassa olevat rajoituksen ja suositukset koronatilanteessa ja päätti, että koronatilanteesta ja etätyösuosituksesta johtuen kunnanviraston ovet pidetään suljettuna ja kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella ajalla 1.4.-31.5.2021. Asioinnissa pyydetään käyttämään ensisijaisesti puhelinta, sähköpostia tai sähköisiä palveluita, mikäli se on mahdollista.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanvirasto pidetään suljettuna ajalla 5.7.-1.8.2021. Palvelualueet velvoitetaan järjestämään päivystykset ja muu tarvittava toiminta sulkuaikana.

 

Asiointiliikenteen järjestäminen 1.6.2021 alkaen

Asiointiliikenne on kunnan järjestämää kaikille avointa joukkoliikennettä. Petäjäveden kunnassa asiointiliikenne on järjestetty tällä hetkellä siten, että asiointiliikenneauto liikennöi reitin mukaisesti jokaisena arkipäivänä, pois lukien arkipyhät. Kuljetuksesta peritään linja-autolipputaksan mukainen korvaus ja kyytiin pääsee reitin varrelta ilman erillistä tilausta. Tarvittaessa asiointiliikenneauto on hakenut matkustajan kotoa ja vienyt kotiin, mikäli nouto on keliolosuhteiden ja kääntöpaikan mukaisesti mahdollista.

Koronatilanteesta johtuen asiointiaikaa on reiteillä osin lyhennetty, mutta muutoin asiointiliikenne on jatkunut ennallaan. Asiointiliikenteen nykyinen sopimus on voimassa 31.5.2021 saakka.

Asiointiliikenteeseen on vuonna 2018 saatu ELY-keskukselta avustus, joka kattoi 50 % asiointiliikenteen kustannuksista. Vuodesta 2019 lähtien ELY-keskus ei ole myöntänyt avustusta palvelu- tai asiointiliikenteeseen, vaan kunnat joutuvat kustantamaan itse omat sisäiset liikenteensä. Talouden tasapainotusohjelmassa asiointiliikenteen säästöksi on kirjattu 50 % kustannuksista vuodesta 2021 lähtien. Vuoden 2020 aikana säästöt ovat toteutuneet kuljetuskustannuksista muissa palveluissa ja vuoden 2021 osalta säästötavoite ei tule täyttymään.

Kunta on kilpailuttamassa koulukuljetuksien järjestämisen kevään 2021 aikana. Asiointiliikenteen järjestäminen on kilpailutettu koulukuljetusten yhteydessä. Kilpailutus on tarkoitus avata viikolla 15, jolloin tarjoukset jätetään 17.5.2021 mennessä.

Asiointiliikenteen järjestämisen malleja on selvitetty eri kunnista ja tulevaisuuden järjestämisvaihtoehtoja on käyty läpi. Kunnanhallituksen kävi kokouksessa läpi eri vaihtoehtoja asiointiliikenteen järjestämiseksi ja päätti palauttaa asian valmisteluun.

 

Edustajien nimeäminen ja täyttöluvat

Kunnanhallitus nimesi Vesuri-ryhmä ry:n vuosikokoukseen vuosikokousedustajaksi Heikki Puhakan ja totesi, että Heikki Puhakka jatkaa myös Vesuri-ryhmän hallituksessa Petäjäveden kunnan edustajana, sillä hän ei ole erovuorossa. Lisäksi kunnanhallitus nimesi kunnanjohtaja Mikko Latvalan Petäjäveden kunnan edustajana Seututerveyskeskuksen johtokunnan varajäseneksi ja nimesi kunnan yhtiökokousedustajat valtuustokauden loppuun saakka.

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvat kahteen vanhuspalveluiden lähihoitajan tehtävään sekä tiimivastaavana toimivan sairaanhoitajan tehtävään. Lisäksi kunnanhallitus myönsi täyttöluvan yhdelle vakituiselle luokanopettajalle (Kirkonkylän koulu) sekä kolmelle määräaikaiselle luokanopettajalle (kaksi Kirkonkylän koulu ja yksi Kintauden koulu).