Keski-Suomen Ely-keskus laittoi myös Petäjäveden pohjavesialueiden luokitukset uusien määräysten mukaiseksi. Luokitusten ja rajausten perusteet löytyvät vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetusta laista sekä vesienhoidon järjestämisestä annetusta asetuksesta.

 

 

Pohjavesialueille uudet luokat

 

Pohjavesialueiden luokituksen muututtua valtakunnallisesti Keski-Suomen Ely-keskus on muuttanut myös Petäjäveden pohjavesialueiden luokituksen vastaamaan uutta luokituskäytäntöä.

Uudessa luokituksessa ennen III-luokkaan kuulunut Vehkasuon pohjavesialue poistettiin kokonaan, samoin aiemmin I-luokkaan kuulunut Kintauden pohjavesialue. I-luokkaan kuulunut Syrjäharjun pohjavesialue kuuluu nyt 1E-luokkaan, eli alue on vedenhankinnan kannalta tärkeä ja lisäksi siellä esiintyy muun lainsäädännön nojalla suojeltu, suoraan pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi.

Vehkasuon pohjavesialueen poistoa vastustivat omassa lausunnossaan sekä Petäjäveden kunnan lupalautakunta että kuntarakennelautakunta, Kintauden vesiosuuskunta vastusti sekä Vehkasuon että Kintaiden pohjavesialueiden poistoa. Syiksi, miksi Vehkasuo tulisi pitää pohjavesialueena, esitettiin sekä Vehkasuon lähteen käyttöä että Kaistinmäen pohjavesialueen läheisyyttä.

Kintauden vesiosuuskunnan mukaan myös Kintauden pohjavesialueella on vedenottamo, josta vettä jaetaan useampaan talouteen.

 

Lähteelle sopiva III-luokka poistui

 

Omassa vastineessaan Keski-Suomen Ely-keskus totesi, että Vehkasuon ja Kaistinmäen pohjavesialueilla – vaikka ne vierekkäin ovatkin – on eri valuma-alueet. Vehkasuon alue ei ole Ely-keskuksen mukaan varsinaisessa yhdyskunnallisessa vedenhankintakäytössä eikä sinne ole sellaista suunniteltu. Alueella ei myöskään sijaitse merkittäviä pohjavesiriippuvaisia ekosysteemejä, joten alue ei nykyisen luokitusjärjestelmän puitteissa kuulu pohjavesialueluokitukseen. Myöskään Kintauden pohjavesialueella ei Ely-keskuksen mukaan ole yhdyskunnallista vedenottoa tai suunnitelmia tällaisen vedenoton käynnistämiseksi. Ely-keskuksen vastineessa todetaan, että Kintaudella aiemmin yhdyskunnallisessa vedenhankintakäytössä ollut porakaivo on poistettu käytöstä, eikä sitä voida ottaa uudelleen käyttöön, koska siihen on jumittunut pumppu, jota ei saada poistettua. ”Kintauden pohjavesialue rajattiin aikoinaan tämän porakaivon pohjaveden suojelemiseksi. Näin ollen tuolla rajauksella ei enää ole käyttöä”, todetaan ely-keskuksen vastineessa.

– Kintauden ja Vehkasuon kaltaisia porakaivo- ja lähdepohjavesialueita ei ole ollut juuri muualla kuin Keski-Suomessa, hydrogeologi Kari Ilmer Keski-Suomen ely-keskuksesta toteaa.

– Vehkasuohan oli ennen III-luokan pohjavesialue; lähdepaikat sopivat hyvin kolmosluokkaan. Nyt, kun kolmosluokka poistui kokonaan, Vehkasuo olisi voitu pitää pohjavesialueena ainoastaan, jos siellä olisi jokin merkittävä pohjavedestä riippuva ekosysteemi, mutta sellaista sieltä ei löytynyt. Itse en olisi halunnut poistaa kolmosluokkaa käytöstä, Ilmer sanoo.

– Kintauden porakaivo voisi sopia kriisiajan vedenottamoksi, mutta porakaivoa ei pysty käyttämään, koska pumppu on jäänyt jumiin, eikä Kintauden vesiosuuskunnalla meidän tietojemme mukaan ole tarkoitusta käyttää sitä kriisiajan vedenottamona, Ilmer kertoo.

– Turhaan alueita ei kannata määritellä pohjavesialueeksi, jos alueella ei ole vedenottoa yhdyskunnan tarpeisiin. Isot harjualueet, jotka toimivat pohjavesivarastona, ovat tietenkin eri asia.

 

Vaikutusta jätevesien käsittelyyn

 

Ilmerin mukaan uudessa luokituksessa pohjavesialueiksi ei määritelty aivan niin pieniä vesipaikkoja kuin aikaisemmassa luokituksessa.

Uuden luokituksen mukaan 1-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä eli vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä yli 10 kuutiota vuorokaudessa tai yli 50 henkilön tarpeisiin ja 2-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, jotka soveltuvat yhdyskuntien vedenhankintaan antoisuutensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella. Uuteen E-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, joilla esiintyy muun lainsäädännön nojalla suojeltu, suoraan pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi.

Ilmerin mukaan pohjavesialueilla ei ole kovin suurta lainsäädännöllistä merkitystä.

– Ympäristönsuojelulaki ja vesilaki ovat voimassa myös pohjavesialueiden ulkopuolella. Pohjavesialueet ovat vähän kuin muu vaara -merkki, johon pitää kiinnittää huomiota, Ilmer toteaa.

Petäjäveden ympäristösihteerin Niina Koivulan mukaan pohjavesialueet vaikuttavat muun muassa jätevesien käsittelyyn ja alueen maankäyttöön.

– Pohjavesialueilla jätevesien käsittelylle on paljon tiukemmat määräykset kuin muualla. Muilla alueilla jätevesien käsittelylle on perustason vaatimukset, mutta pohjavesialueilla vaatimukset ovat tiukemmat. Eli esimerkiksi Kintauden keskusta-alueella pohjavesialueen poistuminen vaikuttaa siten, että kiinteistöiden jätevesien käsittelylle ei aseteta enää niin tiukkoja vaatimuksia kuin pohjavesialueella. Tosin Kintaudellahan on viemäriverkosto. – TL